Categories
Tweets

Michael Novakhov retweeted: OTD Nov. 15, 1923 Felix Edmundovich Dzerzhinsky becomes head of Obyedinyonnoye gosudarstvennoye politicheskoye (OGPU), a lateral move since he was also head of predecessor organizations GPU and CHEKA.

Michael Novakhov retweeted:

OTD Nov. 15, 1923 Felix Edmundovich Dzerzhinsky becomes head of Obyedinyonnoye gosudarstvennoye politicheskoye (OGPU), a lateral move since he was also head of predecessor organizations GPU and CHEKA.

FEOrFKPXEAYB9ZK.jpg:large

Michael Novakhov retweeted:

OTD Nov. 15, 1923 Felix Edmundovich Dzerzhinsky becomes head of Obyedinyonnoye gosudarstvennoye politicheskoye (OGPU), a lateral move since he was also head of predecessor organizations GPU and CHEKA.

FEOrFKPXEAYB9ZK.jpg:large